Biểu đồ thanh khoản FOREX

 
Biểu đồ thanh khoản FOREX cung cấp các ước tính sơ bộ về hoạt động giao dịch trên thị trường ngoại hối. Nó cho phép bạn hiểu và xem thanh khoản và thanh khoản hiện tại trong các phiên trước, trong thời gian thực. Thanh khoản cao hơn thường có nghĩa là chênh lệch tốt hơn khi nhiều giao dịch được thực hiện. Việc tính toán thanh khoản có tính đến nhiều nhà môi giới và 10 loại tiền tệ được giao dịch hàng đầu để tính thanh khoản mỗi phút trong 48 giờ qua. 

Thanh khoản trung bình trong 24 giờ qua được sử dụng làm cơ sở thanh khoản 100% để tính tỷ lệ phần trăm (số lượng đánh dấu chia cho mức chênh lệch trung bình). 

Ví dụ: mức đọc 110% sẽ cho bạn biết rằng thanh khoản hiện tại cao hơn 10% so với thanh khoản trung bình 24 giờ qua.

Bạn cũng có thể thấy thanh khoản phiên trung bình cho các phiên cuối cùng trong bảng bên trái.